Phân biệt hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định

1. Hiệu chuẩn là gì?

Hiệu chuẩn: Là kiểm tra máy móc, thiết bị. Nhằm đảm bảo các chức năng đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của nhà sản xuất. Như hiệu chuẩn cân điện tử, hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài…
Theo Luật Đo Lường – 04/2011/QH13 thì: “Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.”

Nhằm xác định sai số các giá trị đo được với chuẩn đo lường được sử dụng. Nhằm để quyết định xem thiết bị có độ chính xác phù hợp với yêu cầu của phép đo.

2. Hiệu chỉnh là gì?

Hiệu chỉnh thiết bị: Là quá trình kiểm tra máy móc, thiết bị đo lường nhằm đảm bảo chắc chắn. Về chức năng hoạt động của máy móc, thiết bị. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của xí nghiệp sản xuất. Kết quả của quá trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Là xác định giá trị của đại lượng được đo theo số chỉ. Thậm chí hiệu chuẩn có thể đo lường và điều chỉnh được cả những tính chất đo lường khác.

Việc hiệu chuẩn có thể được thực hiện bởi nội bộ cơ sở (nếu có đủ điều kiện kỹ thuật và năng lực nhân sự). Hoặc bởi một đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên ngoài. Tình trạng thiết bị hiệu chuẩn, thông thường được nhận biết thông qua: Tem Hiệu Chuẩn và Kết Quả Hiệu Chuẩn.

3. Kiểm định đo lường là gì?

Kiểm định thiết bị đo lường, theo luật lường. Là hoạt động quản lý nhà nước về đo lường nhằm mục đích: Đảm bảo sự công bằng trong giao dịch thương mại. Về mặt nguyên tắc, các thiết bị đo dùng làm cơ sở đề thực hiện giao dịch thương mại (ví dụ thiết bị cân của người bán hàng, đồng hồ đo xăng, đồng hồ tính cước taxi, …). Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành: “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” kèm theo thông tư 83.

Việc kiểm định chỉ được thực hiện bởi một đơn vị được chỉ định bởi cơ quan nhà nước. Có thẩm quyền (trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng). Trong phạm vi được chỉ định. Tình trạng kiểm định được thể hiện bằng Tem Kiểm Định và/hoặc Giấy Chứng Nhận Kiểm Định. Ngoài ra, cần phân biệt hoạt động kiểm định đo lường. Với hoạt động kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – do Bộ Công Thương quản lý.